• سود سالانه ۴۱درصد
  • دوره پرداخت سود وبرگشت سرمایه ۴۵ روز
  • مالکیت سرمایه گذار بر کالا، طی مراحل حمل و فروش